Velkommen/Välkommen!

DK: Nordisk Fond for Bytræer støtter forskning og udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje i Norden. Fonden ønsker at stimulere og højne fagets niveau og status ved kompetenceudvikling og kompetenceformidling indenfor træartsvalg, vækstforhold, plantning, pleje og vedligeholdelse af bytræer. Derudover ønskes det at styrke nye initiativer, som kan stimulere hensigtsmæssig anvendelse af træer i forbindelse med nyanlæg.

NO: Nordisk Fond for Bytrær støtter forskning og utvikling av bytrærs vekst, planting og skjøtsel i Norden. Fondet ønsker å stimulere og høyne fagets nivå og status ved kompetanseutvikling og kompetanseformidling innenfor artsvalg, vekstforhold, planting, pleie og skjøtsel av bytrær. Fondet ønsker dessuten å oppmuntre nye initativer, som kan stimulere hensiktsmessig bruk av trær i forbindelse med nyanlegg.

SV: Nordisk Fond for Bytræer stöttar forskning och utveckling kring stadsträds tillväxt, plantering och skötsel i Norden. Stiftelsen vill höja det gröna yrkets status genom att öka kunskapsnivån inom bland annat inom artval, odlingsförhållanden, plantering, vård och underhåll av stadsträd. Dessutom vill fonden främja nya initiativ för att stimulera lämplig användning av träd i samband med nybyggnation.

Ordförande för Nordisk Fond for Bytræer
Thomas Randrup
E-mail: thomas.randrup@slu.se
Tele: 0046 (0) 40–41 54 12

Ansökan till Nordisk Fond for Bytræer
Palle Kristoffersen,
E-mail: pal@slks.dk
Tele: 0045 26–19 80 07