FUNDATS for Nordisk Fond for Bytræer

§ 1. Fondens navn er ”Nordisk Fond for Bytræer”. Fondens hjemsted er Danmark. Fonden har tilknytning til Dansk Træplejeforening, Norsk Trepleieforum, Svenska Trädförening og Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere.

§ 2.     Det er fondens primære formål at støtte forskning og udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje i Norden. Fonden ønsker at stimulere og højne fagets niveau og status ved kompetenceudvikling og kompetenceformidling inden for træartsvalg,     vækstforhold, plantning, pleje og vedligeholdelse af bytræer. Derudover ønskes det     at styrke nye initiativer, som kan stimulere hensigtsmæssig anvendelse af træer i forbindelse med nyanlæg.

§ 3.     Fonden yder bidrag til aktiviteter og projekter i Norden, såfremt fondens formål tilgodeses.

§ 4.     Fondens bestyrelse fastsætter i hvert enkelt tilfælde, hvor store forskerlegater og/eller stipendier, der skal udbetales, og om tildelingen sker én gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum. Bestyrelsens afgørelse kan ikke forelægges domstolene til prøvelse. Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende det disponible beløb     til udbetaling, overføres det overskydende beløb til udbetaling det følgende år.

§ 5.     Fondens kapital er fremkommet ved sammenlægning af formuerne fra Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer (stiftet i 1990) og Nordisk Anlægsgartnerlegat (stiftet i 1986) med henholdsvis Dkr.178.731,00 og Dkr. 353.162,00. Fondens kapital skal forvaltes via anbringelser som efter bestyrelsens skøn frembyder betryggende sikkerhed, og som på langt sigte sikrer et stabilt afkast. Forvaltningen skal ske i henhold til den enhver tid gældende bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler.

Fondskapitalen skal forblive urørt.

Af fondens årlige nettoafkast (bruttoafkast med fradrag af administrations-omkostninger) kan efter bestyrelsens bestemmelser henlægges indtil 25 % til konsolidering af fondskapitalen.

§ 6.     Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer.

Til bestyrelsen udnævnes:
En person (formanden) med baggrund i eller tilknytning til dansk fondsadministration.
En person fra Dansk Træplejeforening.
En person fra Norsk Trepleieforum.
En person fra Svenska Trädförening.
En person fra Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere.

Derudover udnævnes af de i § 1 nævnte foreninger nordiske personer med særlig tilknytning til forskning og uddannelse i plantning og pleje af bytræer eller personer, som på særlig vis kan sikre fondens kontinuitet. Formanden vælges af bestyrelsen for en periode af 3 år. Medlemmer udnævnes for en periode af 2 år. Udnævnelsen kan forlænges.

§ 7.     Fonden tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 8.     Formanden indkalder til årsmøde, der afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen sker skriftligt med 3 ugers varsel.Formanden aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab. Bestyrelsen beslutter eventuel uddeling af fondsmidler.

§ 9.     Fondens regnskabsår er kalenderåret. Formanden aflægger regnskab, der underskrives af mindst halvdelen af bestyrelsen. Regnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor. Revisor vælges for en periode af 2 år.

§ 10. Til ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af bestyrelsen på et årsmøde har stemt     for ændringen. Er det tilstrækkelige antal stemmer ikke afgivet på årsmødet, men der blandt de fremmødte er 2/3s flertal for ændringen, indkalder formanden i løbet af 21 dage til et ekstraordinært møde med 14 dages varsel, hvor ændringen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Ved ophør deles fondskapitalen mellem: Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere (tidligere Nordisk Anlægsgartnerlegat) og De danske, norske og svenske træplejeforeninger (tidligere Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer) i forhold til den kapital, der blev indskudt (jævnfør § 5). De tre nordiske træplejeforeninger deler herefter deres del af kapitalen, med 1/3 til hver. De udbetalte midler må ikke bruges til den respektive forenings almindelige drift.

Investeringsprofil:
Bestyrelsen har valgt en langsigtet og balanceret investeringsprofil. Investeringerne tager hensyn til bäredygtighed ved at reducere negative indvirkninger på miljö og samfund. Investeringerne er derudover i overensstemmelse med EU’s miljömål.