FUNDATS for Nordisk Fond for Bytræer

§ 1. Fondens navn er ”Nordisk Fond for Bytræer”. Fondens hjemsted er Danmark. Fonden har tilknytning til Dansk Træplejeforening, Norsk Trepleieforum, Svenska Trädförening og Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere.

§ 2.     Det er fondens primære formål at støtte forskning og udvikling af bytræers vækst, plantning og pleje i Norden. Fonden ønsker at stimulere og højne fagets niveau og status ved kompetenceudvikling og kompetenceformidling inden for træartsvalg,     vækstforhold, plantning, pleje og vedligeholdelse af bytræer. Derudover ønskes det     at styrke nye initiativer, som kan stimulere hensigtsmæssig anvendelse af træer i forbindelse med nyanlæg.

§ 3.     Fonden yder bidrag til aktiviteter og projekter i Norden, såfremt fondens formål tilgodeses.

§ 4.     Fondens bestyrelse fastsætter i hvert enkelt tilfælde, hvor store forskerlegater og/eller stipendier, der skal udbetales, og om tildelingen sker én gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum. Bestyrelsens afgørelse kan ikke forelægges domstolene til prøvelse. Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende det disponible beløb     til udbetaling, overføres det overskydende beløb til udbetaling det følgende år.

§ 5.     Fondens kapital er fremkommet ved sammenlægning af formuerne fra Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer (stiftet i 1990) og Nordisk Anlægsgartnerlegat (stiftet i 1986) med henholdsvis Dkr.178.731,00 og Dkr. 353.162,00 Fondens kapital kan anbringes i stats- eller realkreditobligationer – eller i investeringsbeviser baseret på obligationer, eller på konti i et pengeinstitut, som efter bestyrelsens skøn frembyder tilsvarende betryggende sikkerhed. Fondskapitalen skal forblive urørt. Af fondens årlige nettoafkast (bruttoafkast med fradrag af administrations-omkostninger) kan efter bestyrelsens bestemmelser henlægges indtil 25 % til konsolidering af fondskapitalen.

§ 6.     Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 10 medlemmer.

Til bestyrelsen udnævnes:
En person (formanden) med baggrund i eller tilknytning til dansk fondsadministration.
En person fra Dansk Træplejeforening.
En person fra Norsk Trepleieforum.
En person fra Svenska Trädförening.
En person fra Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere.

Derudover udnævnes af de i § 1 nævnte foreninger nordiske personer med særlig tilknytning til forskning og uddannelse i plantning og pleje af bytræer eller personer, som på særlig vis kan sikre fondens kontinuitet. Formanden vælges af bestyrelsen for en periode af 3 år. Medlemmer udnævnes for en periode af 2 år. Udnævnelsen kan forlænges.

§ 7.     Fonden tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening.

§ 8.     Formanden indkalder til årsmøde, der afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen sker skriftligt med 3 ugers varsel.Formanden aflægger beretning og fremlægger revideret regnskab. Bestyrelsen beslutter eventuel uddeling af fondsmidler.

§ 9.     Fondens regnskabsår er kalenderåret. Formanden aflægger regnskab, der underskrives af mindst halvdelen af bestyrelsen. Regnskabet revideres af en statsautoriseret/registreret revisor. Revisor vælges for en periode af 2 år.

§ 10. Til ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af bestyrelsen på et årsmøde har stemt     for ændringen. Er det tilstrækkelige antal stemmer ikke afgivet på årsmødet, men der blandt de fremmødte er 2/3s flertal for ændringen, indkalder formanden i løbet af 21 dage til et ekstraordinært møde med 14 dages varsel, hvor ændringen kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Ved ophør deles fondskapitalen mellem: Nordisk Præsidium for Anlægsgartnere (tidligere Nordisk Anlægsgartnerlegat) og De danske, norske og svenske træplejeforeninger (tidligere Skandinavisk Forskningsfond for Bytræer) i forhold til den kapital, der blev indskudt (jævnfør § 5). De tre nordiske træplejeforeninger deler herefter deres del af kapitalen, med 1/3 til hver. De udbetalte midler må ikke bruges til den respektive forenings almindelige drift.

Vedtaget fredag den 20. oktober 2006, Ås, Norge

Anker Nielsen (Formand)
Kaj Rolf (Sverige)
Tage Rønne (Dansk Træplejeforening)
Knud Thorvaldsen (Norge)
Kristin Moldestad (Norsk Trepleieforum)
Niels Hvass (Danmark)
Hans-Otto Tengrud (Svenska Trädförening)
Thomas Randrup (Danmark)
Espen Bjerke (Nordisk Præsidie for Anlægsgartnere)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

OVERSKRIFT 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

SUPPORT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Always There For You

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SERVICES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Taking Care of Business

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

SECURITY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

Power of the cloud

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor.

OVERSKRIFT 3.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore elit eiusmod tempor incididu.

0%
Available Uptime
0%
Available Uptime
0%
Available Uptime

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.

KONTAKT OS HER